תנאי שימוש באתר בין:
מפעילי אתר WPwith.us, נציגיהם ו/או באי כוחם (להלן, "החברה")

ובין:
שוכר השירות (להלן: "הלקוח") מצד שני

הואיל והחברה מספקת שירותי אינטרנט שונים כמתואר בהמשך המסמך,
והואיל והלקוח שוכר שירותי אינטרנט מן החברה,

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
(הניסוח בדף זה פונה לנשים וגברים, ומוצג בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד)
בעצם הצטרפות לשירותי החברה, ועם קבלת שירותיה, הלקוח מסכים עם תנאי השימוש של החברה. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החברה ללקוחותיה.
האמור לעיל בהסכם זה – מטרתו לוודא שימוש נאות בשירותי החברה כלפי לקוחות החברה ובכלל.

שימוש לרעה
חברת  WPwithus מציעה מגוון שירותי אירוח (אחסון – Hosting), שיווק ופיתוח של אתרי אינטרנט ושירותי אינטרנט שונים.
הלקוח מצהיר כי תשתיות החברה, מחשביה ושרתיה ישמשו אותו אך ורק למטרות חוקיות.
כל ניסיון של הלקוח לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, שרתי החברה, שרתי החווה, מחשבי החברה, חשבונות לקוחות החברה או כל חשבון אחר בחוות השרתים אסור בהחלט.
הלקוח מסכים כי בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות כלשהן הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בחברה, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, נציגיה ו/או עובדיה.

אבטחת מידע
הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שכל מקרה של הפרה של מערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים של החברה או בשרתים עצמם או במחשבי החברה או במחשבי לקוחות החברה השונים, אסור בהחלט ועשוי להוות עבירה אזרחית או פלילית בהתאם.
הלקוח מתחייב שלא לבצע פעולות מפירות הגנה וביניהן (אך לא רק):
גישה לאזורים אסורים בשרת אסורה בהחלט. פריצה, חיפוש, שימוש ו/או סריקת מערכות ונתונים על-גבי השרת או קבצי החברה ו/או מערכותיה אסורים בתכלית האיסור.  כל ניסיון לביצוע הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא, בין היתר שיחזור סיסמאות, SNIFFING, HACKING, CRACKING או כל שיטה אחרת, מוכרת או מוכרת פחות, גם אם אינה מוזכרת במסמך זה – אסורה בהחלט. הלקוח מודע לכך כי פעולות מסוג זה מהוות עבירה פלילית.
הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שכל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ"ל ישמש עילה מתקבלת לסגירת חשבונו באופן מיידי, וללא כל התראה מוקדמת.

חומר למבוגרים בלבד
בעצם השימוש בשירותי החברה בכלל ובאיחסון אתרים על-גבי שרתי החברה בפרט, הלקוח מצהיר כי בהתאם לדרישות מערכת מיוחדות בכל הנוגע לאתרים הקשורים בתעשיית המין והפורנוגרפיה, הפעלת אתרי מין או אתרים הקשורים למין אסורה בהחלט תחת חשבונות בשרתי החברה על כל סוגיהם. הלקוח מבין ומצהיר כי הנוגע קשור גם לאתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים חומר פורנוגרפי במקום אחר.
האמור בשורות הנ"ל נכון גם לכל פעילות שהיא שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין.
הפרת סעיף זה תשמש עילה לסגירה מיידית של חשבון הלקוח ואף לפניית החברה לערכאות משפטיות בבל שתמצא החברה לנכון.
הלקוח מצהיר כי בכל מקרה של תביעה כלשהי מצד שלישי עקב פעילות המתוארת בסעיף זה יהיה הלקוח האחראי הבלעדי במקרה של תביעה ויישא באחריות המלאה.

ניצול לרעה של משאבי השרתים
ניצול חורג ומכוון של משאבי מערכת במידה אשר משפיעה על תיפקוד השרתים או על פעילות אתרים אחרים בשרתי החברה או גורמת בעיה כלשהי בחוות השרתים, תגרור סגירת אפשרות השימוש בתוכנות ובשורות הקוד השונות במחיצה המוקצית ללקוח בשרתי החברה ואף עשויה לגרור סגירת חשבון מיידית וללא כל הודעה מוקדמת.

תעבורת נתונים
WPwithus מקצה ללקוחות החברה, המאחסנים את אתריהם על שרתיה, תעבורת נתונים בהתאם לפירוט החבילות השונות המפורסם באתר החברה. תעבורת הנתונים מוגבלת ומתייחסת לסוגי קבצים סטנדרטים ומסמכי רשת סטנדרטיים. לקוח המעוניין בכך יוכל להגיש בקשה לחריגה מהתעבורה המוקצית וזאת תישקל באופן חד צדדי על ידי WPwithus בלבד.  וייתכן כי תורשה תעבורת קבצים שונים בהתאם לתימחור נפרד.
בעצם השימוש בשירותי החברה הלקוח מסכים כי היה וחשבונו יגרור ניצול משאבי מערכת באופן בוטה, בכפוף לשיקולי החברה, יקבל הלקוח את האפשרות לביצוע תשלום נוסף בגין משאבי המערכת אותן הוא צורך, או שיהיה עליו להקטין את צריכת משאבי המערכת, ככל שהחברה תחליט.

חשבון אשר לא יאפשר פעילות תקינה של שאר האתרים המאוחסנים בשרתי החברה ו/או תחת שירותיה, החברה רשאית לסגור אותו מידיית וללא כל התראה מוקדמת בנושא.

שטח אחסון
חריגה משטח האחסון המוקצה לחשבון תלווה בעלות נוספת ע"פי תעריפי החברה הנוגעים לאחסון עודף.
עריכת תנאי שימוש
WPwithus שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מודקת וללא יידוע הלקוח.
משלוח הודעות מסחריות ו/או – SPAM
הלקוח מודע לכך ששליחת הודעות דוא"ל פירסומיות או הודעות דוא"ל כלשהן בכמות מסחרית, באמצעות שרתי החברה ללקוחות החברה או לנמענים אחרים, או שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי החברה, אסורה בהחלט.
שימוש בשרת ISP כלשהו לצורך שליחת הדואר אינה פוטרת את הלקוח מאחריות בכל הנוגע לשימוש בכתובות דואר אלקטרוני הקיימות תחת השרת. שימוש בכתובת דואר אלקטרוני לאמצעים שעשויים להוות מטרד לצד ג' יהווה הפרה בוטה של תנאי השימוש ועשוי לגרור סגירת החשבון לצמיתות ובאופן מיידי, בכפוף להחלטת החברה וללא הודעה מוקדמת.
משלוח רשימות תפוצה גדולות דרך שרתי החברה באמצעות תוכנה  או שורות קוד אסורה בהחלט!

זכויות יוצרים
WPwithus לא תאפשר שימוש בשרתיה לצורך הפרה כלשהי של זכויות יוצרים או זכויות קניין עפ"י חוק. כל הפרה של תנאי שימוש מכל סוג של יצירה המעוגנת בחוק זכויות יוצרים ובכלל זה קטעי מלל, קטעי שמע, קטעי וידאו, קטעי גרפיקה, קטעי מוזיקה, קטעי תמונות או כל חומר אחר המוגן בזכויות יוצרים, שתתרחש באמצעים ישירים או עקיפים על-גבי שרתי החברה או ע"י אחד משירותיה, תגרור סגירת חשבון הלקוח ו/או פניה לערכאות משפטיות, ככל שהחברה תמצא לנכון.
הלקוח מודע לכך שהוא יהיה האחראי הבלעדי במקרה של תביעת צג ג' בנושא של הפרת זכויות יוצרים.

תכנים בלתי חוקיים ותוכנות זדוניות
איחסון, הפצה, הסבר או קישור לאתרים המציגים תוכן כמפורט מיד, או שימוש כלשהו בתוכניות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות או כל חומר אחר המזוהה עם עבודת אלילים, התחזות, הסתה, כת השטן, תוכנות פיראטיות, תוכנות לניטרול הגנות, תוכנות לחשיפת סיסמאות וכל חומר אחר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה ותגרור סגירת חשבון הלקוח לאלתר ופנייה לערכאות משפטיות, בכפוף להחלטת החברה.

נסיונות ניצול משאבי מערכת לרעה
כל ניסיון ניצול לרעה או פגיעה באי אילו ממערכות WPwithus  או בחשבונות לקוחותיה אסור בהחלט. כל חשבונות לקוחות WPwithus וכן חשבונות RESELLERS  האחראים לחשבונות לקוחותיהם, מחויבים לקיום תנאי שימוש אלו. כל כישלון במילוי מוחלט של כל סעיפי הסכם זה, יובילו באופן ברור לסגירת חשבון הלקוח וכל החשבונות הנלווים לו.
WPwithus שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות לקוחות ממערכותיה ללא התראה מוקדמת באם קיימת בחברה הסיבה להאמין כי סעיפים בהסכם זה לא בוצעו במלואם.

מדיניות תשלום
חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום מראש בכל אחד מאפיקי התשלום המוגדרים על ידי החברה.
לחברה הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי החברה בכל עת.\, למעט תשלומים שהתקבלו מראש.
תשלום מתבצע מדי חודש או שנה, בהתאמה למועד פתיחת החשבון, ויחודש בהתאם לחבילה אותה הזמין הלקוח.
במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, WPwithus עשויה להשעות באופן מיידי את השירותים אותם היא מספקת ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
הלקוח מחוייב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית ל WPwithus על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.
חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
כל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מע"מ כחוק, אלא אם צוין אחרת.
תשלום באמצעים אחרים כגון הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

WPwithus תפיק חשבונית מס/קבלה כנגד תשלום בפועל. שוכר השירות מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני –  חשבונית ממוחשבת מאושרת על ידי רשויות המס. חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית הינה חשבונית מס קבילה לכל עניין ודבר כאשר הפקתה מתבצעת ללא שימוש בנייר.

אפשרויות תשלום
אפשרויות התשלום הן: תשלום באמצעות כרטיס אשראי אשר אותם מכבדת WPwithus.

ביטול והחזרים
חברת WPwithus שומרת על הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזר ללקוח במקרה שהחברה תממש את זכות הביטול המוקנית לה. באם סגירת החשבון הינה בשל אי קיום סעיף מסעיפי הסכם זה, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי מלא או חלקי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניות החברה.

לקוח יכול לבטל את חשבונו בכל עת. ההתחיבות הינה בהתאם לתקופת התשלום.  החזר יחסי לא יינתן, במקרה שהלקוח החליט לבטל את חבילתו בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם.
בקשה לביטול מחייבת הגשתה באימייל או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים במלואם: כתובת האתר, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי נייר פירמה ובצירוף חותמת החברה ואישור מורשה חתימה בחברה.

בעצם השימוש באתר החברה ו/או בשירותי החברה, מצהיר הלקוח כי הוא מקבל שלא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש,  כגון שטח שטח אחסון, כתובות – מתחמי אינטרנט (כתובות-דומיין, SSL  ושירותים נלווים כיו"ב).

הסרת אחריות
המשתמש בשירותי WPwith.us מקבל על עצמו ומצהיר כי על מפעילי אתר WPwith.us, נציגיהם ו/או באי כוחם (להלן, "החברה") לא חלה כל אחריות מכל סוג שהיא, על מתן שירותי האינטרנט אותם החברה  מספקת, למרות שהיא תבצע כל שביכולתה לצורך הענקת שירותים על הצד הטוב ביותר ול- 99% זמינות שרתים ומעלה.

על החברה לא תחול כל אחריות לכל נזק אם\וכאשר ייגרם לנוטל אחד או מספר שירותיה ומכל סיבה שהיא.
WPwithus אינה מתחייבת בשום דרך ל-100%  רציפות השירותים אותם היא מספקת, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או על שרתים הקשורים עמה. האחריות לגיבוי המידע והקבצים חלה על הלקוח באופן בלעדי.
החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא. WPwithus אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי WPwithus או מערכותיה, ואף לא לשרתי הגיבוי באם יופעלו. כמו כן, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע  ו\או הגעת מידע שלא ליעדו ו\או כשל פנימי ו\או טעויות של הלקוח.

WPwithus אינה אחראית ללקוחותיה ואינה אחראית לצד ג' כתוצאה מכל סיבה העשויה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך.
בכל מקרה, סף האחריות של WPwithus יוגבל לעלות החודשית של השרות הניתן בלבד.
החברה אינה אחראית לחומר הקיים בשרתיה ולא תבצע גיבויים בהתאם. כל בוררות שהיא בין חברת WPwithus והלקוח יבוצעו בבתי המשפט/הדין השונים בהתאם למיקום מחשבי החברה ביום ביצוע ההזמנה, שם נחתם ההסכם.

אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת. 

דילוג לתוכן